Regulamin

Portal internetowy dostępny pod adresem https://www.crowdreview.pl udostępniony jest przez Usługodawcę na zasadach określonych niniejszym dokumentem stanowiącym regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”).

Dane kontaktowe Usługodawcy:

 • adres e-mail: biuro@crowdreview.pl.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu, rodzaje usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Portalu oraz prawa i obowiązki Usługobiorców oraz Usługodawcy. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego Usługobiorcy.

§1. Definicje

 1. Portal – portal internetowy działający pod adresem https://www.crowdreview.pl.
 2. Usługodawca – Crowdreview Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Świętokrzyska 30/63 00-116 Warszawa, NIP: 5252881617, REGON: 520255134, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000928321, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 20.000 zł.
 3. Usługobiorca – podmiot odwiedzający Portal lub korzystający z Usług świadczonych przez Usługodawcę.
 4. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, w tym drogą elektroniczną za pośrednictwem stron internetowych.
 5. Publikacja – treści tekstowe, tekstowo-graficzne, w szczególności w postaci artykułów i analiz dostępne na Portalu.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania ze stron internetowych Usługodawcy zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 3. Korzystanie ze stron internetowych Usługodawcy oraz Usług oznacza akceptację przez Usługobiorcę warunków określonych w Regulaminie oraz Polityce prywatności.
 4. Usługodawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Usługobiorca wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka prywatności Portalu. Usługodawca może wykorzystać dane osobowe w celu marketingu usług jedynie za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą lub w oparciu o właściwe przepisy prawa.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze stron internetowych Usługodawcy w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w szczególności poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.
 6. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem stron internetowych.
 7. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

§3. Ogólne warunki świadczenia usług

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu usługi informacyjne poprzez udostępnianie Publikacji oraz innych informacji dotyczących rynku kapitałowego lub działalności Usługodawcy.
 2. Usługodawca umożliwia Usługobiorcy skorzystanie z usługi Newsletter w celu otrzymywania cyklicznych wiadomości o charakterze informacyjnym zgodnie z profilem Portalu.
 3. Usługi, o których mowa w ust. 1 i 2 świadczone są bezpłatnie.
 4. Z usług świadczonych przez Usługodawcę może skorzystać każda osoba odwiedzająca Portal.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do Publikacji jak i też usuwania ich w dowolnym czasie.
 6. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi. Skutki prawne zakończenia korzystania z usługi określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
 7. Realizacja usługi dostępu do Portalu oraz Publikacji rozpoczyna się z chwilą wyświetlenia na urządzeniu końcowym Usługobiorcy treści zawartych na Portalu i ulega zakończeniu z chwilą opuszczenia Portalu.
 8. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter zawiązywana jest na czas nieokreślony z chwilą zapisania się Usługobiorcę do usługi Newsletter za pomocą funkcjonalności dostępnej na Portalu.
 9. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę:
  a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,
  b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
  c) dostęp do poczty elektronicznej.
 10. Usługobiorca ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.

§4. Charakter prawny Publikacji

 1. Publikacje dostępne na Portalu mają charakter promocyjny, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga udostępnienia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.
 2. Publikacja, ani żaden jej zapis nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. Nr 206, poz. 1715), porady inwestycyjnej, porady prawnej ani podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż̇ jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia i adekwatna do poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego Inwestora. Publikacja nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2286 ze zm.).

§5. System komentarzy

 1. Usługobiorca może zamieszczać komentarze pod dostępnymi na Portalu Publikacjami.
 2. Treść dodawanego przez Usługobiorcę komentarza może dotyczyć wyłącznie jego poglądu co do komentowanej Publikacji.
 3. Usługobiorca nie może zamieszczać komentarzy, których treść:
  a) nawołuje do popełnienia czynu zabronionego lub pochwala popełnienie takiego czynu,
  b) obraża uczucia religijne innych osób poprzez znieważenie przedmiotu czci religijnej lub miejsca służącego do celów religijnych,
  c) pomawia inną osobę, grupy osób, instytucje, osoby prawne lub inne podmioty o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć je w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania danego zawodu, działalności czy zajmowania określonego stanowiska,
  d) znieważa lub zniesławia inne osoby, a także godzi w dobre imię tych osób,
  e) propaguje lub nawołuje do nienawiści na tle rasowym, narodowościowym, etnicznym, wyznaniowym albo seksualnym,
  f) narusza prawa autorskie i/lub prawa pokrewne osób trzecich,
  g) ma charakter bezprawny,
  h) posiada odnośniki do innych stron internetowych zawierających złośliwe oprogramowanie lub stron internetowych służących do wyłudzania danych,
  i) zawiera informacje reklamowe lub marketingowe niedotyczące działalności osoby publikującej treści lub dotyczące działalności konkurencyjnej w stosunku do Usługodawcy,
  j) zawiera dane osobowe osób trzecich lub inne dane prawem chronione.
 4. Usługobiorca zamieszczający jakiekolwiek treści na Portalu zobowiązany jest posiadać prawo do korzystania z tych treści oraz ich publikacji.
 5. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że zamieszczone przez niego treści będą dostępne publicznie dla wszystkich osób odwiedzających Portal oraz wyraża na to zgodę.
 6. Usługobiorca posiada możliwość usunięcia dodanego przez siebie komentarza.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania w każdym czasie komentarzy naruszających postanowienia Regulaminu lub niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
 8. Usługobiorca publikuje swoje komentarze na wyłącznie na własną odpowiedzialność. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość treści zamieszczanych przez usługobiorców, w szególności treści zawartych w komentarzach i innych materiałach.

§6. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca informuje, iż zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych, o których mowa w art. 12-14 wskazanej ustawy o ile dane te nie pochodzą od niego.
 2. Publikacje, w szczególności składające się na nie dane, analizy lub opinie udostępniane na stronach Portalu służą wyłącznie celom promocyjnym lub ogólnoinformacyjnym. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą Usługodawcy, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność i kompletność udostępnianych przez Portal informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników, w tym do celów zawodowych, gospodarczych lub zarobkowych.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację zamierzeń, w tym realizację celów zawodowych, gospodarczych lub zarobkowych Usługobiorcy lub innych osób podejmujących decyzje w oparciu o treść Publikacji dostępnej na Portalu. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione straty jak i utracone korzyści.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Usługobiorców wynikające z ich działań na stronach internetowych Usługodawcy.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Usługobiorców na stronach internetowych Usługodawcy i nie odpowiada za czynności dokonane przez Usługobiorcę, które przyczyniły się do powstania jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do tego Usługobiorcy lub innych Usługobiorców bądź osób trzecich albo też uniemożliwiły albo utrudniły świadczenie usług przez Usługodawcę.
 6. Usługodawca nie odpowiada za treść stron internetowych oraz za ewentualne szkody poniesione przez Usługobiorców lub osoby trzecie w związku z dostępem do stron internetowych, do których może nastąpić przekierowanie poprzez odnośniki dostępne na stronach internetowych Usługodawcy.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu jego stron internetowych oraz szkody poniesione przez Usługobiorcę z tego tytułu, jeżeli zostały spowodowane działaniem siły wyższej, której nie dało się przewidzieć, a w przypadku, gdy wystąpienie siły wyższej było do przewidzenia – gdy nie dało się zapobiec skutkom jej wystąpienia.

§7. Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę usług świadczonych za pomocą Portalu, Usługobiorca jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Usługobiorcy (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Usługodawca wezwie Usługobiorcę do uzupełnienia danych.
 3. Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji przekazywana jest Usługobiorcy w formie wiadomości przesłanej na jego adres poczty elektronicznej.
 4. Nierozpatrzenie przez Usługodawcę reklamacji w terminie wskazanym w ust. 3 oznacza jej uwzględnienie.

§8. Własność intelektualna

 1. Wszelkie treści zamieszczone na stronach internetowych Usługodawcy (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie pochodzące od Usługobiorcy lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach stron internetowych Usługodawcy jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Usługodawcę.
 3. Korzystanie ze stron internetowych Usługodawcy, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Usługobiorcę jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.
 4. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Usługodawcy:
  a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Portalu lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,
  b) rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych na Portalu treści,
  c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

§9. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na stronie Portalu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.
 2. Usługodawca zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Portalu lub wybranych funkcjonalności Portalu w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji zasobów technicznych lub teleinformatycznych Usługodawcy związanych z działaniem Portalu.
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie polskiemu sądowi powszechnemu.
 5. Usługobiorca będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Usługobiorca będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Usługodawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 marca 2022 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

− 1 = 1